داستانهای کوتاه و آموزنده

خواجه ای  نزول خوار از ظریفی جهاندیده پرسید، ای شیخ از میان حیوانات درنده عالم ، از کدام بیشتر کراهت داری و  او را دشمن ترین به آدمی میدانی...
ظریف سر بر آورد و گفت : به راستی می خواهی بدانی  ؟؟؟

خواجه گفت : آری !

ظریف گفت : تو را !!

/ 0 نظر / 63 بازدید