آیا با همسر خود درباره روابط عشقی قبلی خود صحبت کنیم؟

 

تردیدی وجود ندارد که خانم ها نسبت به آقایون خیلی بیشتر صحبت می کنند. معمولاً خانم ها همیشه در پی آن هستند که همسرشان در مقابل آنها احساساتش را ابراز کند و هر چه در دل دارد را بر زبان بیاورد. این در حالی است که آقایون ترجیح می دهند خانم دست از سرشان بردارد و آنها را تنها بگذارد. به هر حال زمانی که نوبت به گفتگوی باز میان زوجین می رسد، صحبت کردن در مورد “نامزد قبلی” و یا روابطی که هر یک از طرفین در گذشته تجربه کرده اند، می تواند تاثیرات مهمی بر روی رابطه بگذارد.

زمانیکه دو نفر قصد آن را دارند که در کنار هم یک رابطه ی قوی و پویا راایجاد نمایند، درست نیست که همواره صحبت از یک نفر دیگر در ارتباط آنها به میان کشیده شود؛ اما باز هم باید به این سوال پاسخ داد:“اگر یکی از طرفینمرتباً در مورد رابطه ی قبلی خود صحبت می کند، آیا این بدان معناست که اودر حال حاضر از ارتباطی فعلی اش ناراضی است؟”  

به هر حال بروز احساساتی نظیر حسادت، سوء ظن، و شک و تردید اجتناب ناپذیر است. طرف دیگر همواره بهاین مسئله فکر می کند که به چه علت شریک او تا این حد از نامزد قبلی خودبرای او تعریف می کند. اما ایا اگر کسی در مورد روابط قبلی خود صحبت کندبه راستی بدان معناست که از ارتباط فعلی خود ناراضی است؟ به این سوال نمیتوان یک جواب “بله” و یا “خیر” قطعی گفت. هر ارتباطی متفاوت است و از اینمهمتر همه ی انسان ها نیز با هم فرق می کنند. فقط به این خاطر که شریک شمامرتباً در مورد نامزد قبلی اش با شما صحبت می کند نمی توانید مطمئن شویدکه تمایل دارد مجدداً رابطه ی خود را با فرد مورد نظر از سر بگیرد.

در یک چنین شرایطی ممکن است شخص تصور کند که چون شریکش دائماً از رابطه یقبلی خود تعریف می کند، بنابراین به ارتباط گذشته بیش از ارتباط فعلی علاقمند بوده است. 

اما لزوماً صحبت از تجربیات گذشته نمی تواند یک چنینمفهومی در بر داشته باشد. پیش از اینکه هر گونه قضاوتی کنید، باید ببینیدکه ارتباط قبلی او چه مدت زمانی به طول انجامیده. اگر آنها ارتباط طولانیمدتی با هم داشتند، بنابراین باید این انتظار را داشته باشید که هرزگاهیجملاتی در مورد نامزد قبلی شریک خود بشنوید. دلیلش هم این است که به هرحال برای مدت زمانی با هم بوده اند و در حال حاضر او جزئی از زندگی گذشتهی همسرتان را تشکیل می دهد. البته باید به شدت توجه داشته باشید که صحبتکردن در مورد نفر قبلی، صرفاً به آن معنا نیست که شریک زندگیتان احساس خاصی نسبت به فرد مورد نظر دارد. او فقط حقایق و اتفاقاتی را که برایشانافتاده برای شما تعریف می کند.

شما همچنین باید به این مطلب توجه کنید که شریکتان در چه زمینه ای در موردنامزد قبلی اش با شما صحبت می کند. اگر به طور مکرر شما را با نامزد قبلیاش مقایسه می کرد بنابراین باید نتیجه بگیرید که:“بله، با مشکل بزرگیروبرو هستید.” اگر شریک شما عادت به مقایسه کردن داشته باشد و همیشه شمارا با نامزد قبلی (و یا هر کسی دیگری) مقایسه کند، پس باید متوجه باشید کهمشکل از جانب اوست و این رابطه از سلامت مناسب اجتماعی برخوردار نمی باشد. همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره کردیم، باید بدانید که همه ی انسان هامتفاوت هستند و شما تحت هیچ شرایطی نباید احساس کنید که شریکتان شما را باکسی مقایسه می کند. این مسئله را نیز باید در نظر بگیرید که اگر گاهیاوقات به برخی از رفتارهای متداول شریک قبلی شان اشاره کردند، درست نیستبیش از اندازه حساسیت به خرج دهید، چراکه قصد آنها فقط بازگو کردن شرایطعادی زندگی شان است.

اگر متوجه شدید که نامزد قبلی و شریک فعلی زندگیتان اصرار دارند که به هرطریقی که شده به ارتباط خود با هم ادامه دهند، حتی در حد یک دوست کاملاًعادی، آنوقت باید کمی مراقب باشید. اگر چنین اتفاقی روی داد، نگران شدنشما یک امر کاملاً طبیعی است. اگر نامزد قبلی سعی می کرد که حضور خودش راحفظ کند و نامزدتان نیز مجدداً شروع کرد به صحبت کردن در مورد او، بایداحتمال دهید که شاید مجدداً شعله های عشقشان در حال روشن شدن است. بهترینکاری که میتوانید انجام دهید این است که احساسات واقعی خود را با طرف مقابل در میان بگذارید و به او بگویید که چه مسائلی باعث ایجاد نگرانی درشما شده اند. شاید به شرایطی برخورد کنید که نامزد قبلی و شریک شمابخواهند به رابطه ی دوستانه ی خود ادامه دهند. 

 در این حالت تصمیم گیری باشماست که در این رابطه باقی بمانید و ارتباط آنها را از نزدیک کنترل کنیدو یا او را ترک کنید.

گاهی نیز همسر شما قصد دارد صداقت نشان دهد و یک بار از رابطه و یا روابط قبلی خود بگوید و دیگر هیچ
/ 0 نظر / 18 بازدید