داستان کوتاه طفلی به نام شادی

طفلی به نام شادی، دیریست گمشده ست

 با چشم های روشن براق

با گیسوانی بلند به بالای آرزو

هر کس از او نشان به خیالش رسیده است

ما را کند خبر

این هم نشان ما:

یک سو خلیج فارس                        

سوی دگر خزر

  دکتر شفیعی کدکنی

/ 0 نظر / 15 بازدید