داستان کوتاه پیری

روزی صحبت از پیری بود. نور الدین جهانگیر . چهارمین پادشاه گورکانی هندی. فی البداهه گفت:

چرا خم گشته می گردند پیران جهان دیده؟

" نور جهان " فوری گفت:

به زیر خاک می جویند ایام جوانی را

/ 0 نظر / 19 بازدید